REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „ZABŁYŚNIJ CZYSTOŚCIĄ”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ŻABŁYŚNIJ CZYSTOŚCIĄ” (zwany dalej „Konkursem”), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci FRESH MARKET (zwanych dalej „Fresh Market”) zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki FINISH. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Streamline Polska 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541776, posiadająca NIP 9512388325, REGON: 360742470 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Sprzedażą promocyjną objęte są opakowania produktów do zmywarek marki FINISH dostępne we wszystkich sklepach sieci Fresh Market (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).   
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.10.2017 r., a kończy się w dniu 19.01.2018 r., który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 18.10.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2017 r.
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 18.10.2017 r. a zakończy w dniu 31.10.2017 r. o godzinie 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Fresh Market, Organizatora, Reckitt Benckiser (Poland) S.A., a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).  Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 18.10.2017 r. do 31.10.2017 r. spełnić łącznie następujące warunki:
 1. dokonać zakupu przynajmniej dwóch dowolnych Produktów Promocyjnych w sklepach sieci Fresh Market udokumentowanego na dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
 2. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jak zabłysnąć czystością?” (dalej jako: „Odpowiedź”),
 3. dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”), przesyłając wiadomość SMS na numer 4321zawierającą w treści prefiks: Finish.numer dowodu zakupu oraz treść wykonanego zadania konkursowego (odpowiedź) (Finish.numer dowodu zakupu.odpowiedź). Poszczególne składowe SMS-a tj.: prefiks, numer dowodu zakupu oraz treść wykonanego zadania konkursowego muszą być oddzielone kropką. Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź. Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, numerem dowodu zakupu oraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, które zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu.

  Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 31.10.2017 r. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila zarejestrowania SMS-a w systemie komputerowym Organizatora.
 1. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.
 2. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 c) regulaminu musi odpowiadać dacie dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktu Promocyjnego lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.
 3. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu większej ilości Produktów Promocyjnych udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup dwóch Produktów Promocyjnych uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 5 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo dokonać 2 Zgłoszeń w Konkursie.
 4. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
 5. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt 28 regulaminu, przesłania oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących zakup takiej liczby Produktów Promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu muszą zawierać numery tożsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 regulaminu. 
 6. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt przesłania SMS-a zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.
 7. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego regulaminu.
 8. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor Odpowiedzi (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (Odpowiedzi) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny Odpowiedzi. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 9. Do Odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz Odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, być efektem osobistej działalności Uczestnika uprzednio nigdzie nie opublikowanym.

 

NAGRODY W KONKURSIE

 1. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 1. 3 nagrody I stopnia, każda w postaci zmywarki Bosch SMS46GI04E, o jednostkowej wartości rynkowej 1600 zł (sł.: tysiąc sześćset złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 178 zł (sł.: sto siedemdziesiąt osiem złotych) (zwane dalej łącznie „Nagrodami I Stopnia”).
 2. 30 nagród II stopnia, każda w postaci zestawu produktów do zmywarki marki Finish (w skład którego wchodzą: Finish płyn do czyszczenia zmywarki 250 ml, Finish kapsułki Quantum 40 sztuk, Finish Sól ochronna 1, 5kg, Finish odświeżacz 5 ml), o jednostkowej wartości zestawu 112,95 zł (sł.: sto dwanaście złotych 95/00) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 13 zł (sł.: trzynaście złotych) (zwane dalej łącznie „Nagrodami II Stopnia”).

 

Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 9.112,50 zł (sł.: dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych 50/00) brutto (wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym regulaminie „Nagrodami”).

 1. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę.
 3. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).
 2. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w terminie 14 dni od momentu zakończenia procedury dokonywania Zgłoszeń do Konkursu.
 3. Oceniając przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności przesłanego tekstu Odpowiedzi wyłoni 33 laureatów według następującego schematu: a) w pierwszej kolejności Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów Nagrody I Stopnia; b) następnie Komisja Konkursowa wyłoni spośród pozostałych Zgłoszeń (tj. po wyłączeniu Zgłoszeń nagrodzonych Nagrodą I Stopnia) 30 laureatów Nagrody II Stopnia. Wybrane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście (dalej „Lista Laureatów”) według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej.

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej zgodnie z pkt 22 regulaminu, laureat za pośrednictwem wiadomości SMS (przesłanej przez Organizatora pod numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia), zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).
 2. Podanie danych adresowych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej w formie wiadomości SMS wysłanej z tego samego numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia pod numer telefonu 4321 zawierającą w treści prefiks: Fresh (Fresh.Twoje dane). Koszt przesłania SMS-a obciąża Uczestnika i zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 25 regulaminu, Organizator w ciągu 5 dni podejmie trzy próby ponownego skontaktowania się za pośrednictwem wiadomości SMS (każda próba wykonana innego dnia) z laureatem, który nie przesłał danych adresowych.
 4. Podczas ponownej próby kontaktu laureat zostanie ponownie poproszony o podanie danych adresowych, wyszczególnionych w pkt 24 regulaminu. Podanie danych adresowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniego z określonego w pkt.26 regulaminu SMS-a.
 5. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania:
 1. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgłoszeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produkty Promocyjnego, lub
 2. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest tożsama z liczbą dokonanych Zgłoszeń oraz które zawierają numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach.

Takie żądanie może zostać przedstawione najpóźniej do dnia 15.12.2017 roku. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres biura: Streamline/Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 3 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres e-mail wskazany przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości e-mail. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do Nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał dowodu zakupu.

 1. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.
 1. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt 26-29 regulaminu, wówczas następuje przesunięcie na Liście Laureatów i prawo do Nagrody I Stopnia przechodzi na następnego Uczestnika według kolejności umieszczenia na liście.
 2. Weryfikacja Uczestników będzie prowadzona zgodnie z regulaminem do rozdysponowania przewidzianych w Konkursie Nagród lub do końca Listy Laureatów. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową lub kurierską na wskazane przez laureatów adresy korespondencyjne. Przekazanie Nagród nastąpi za potwierdzeniem odbioru.
 2. Ostateczna data wydania Nagród w Konkursie to 19.01.2018 r.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres biura: Streamline/Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Streamline Polska 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu (w tym otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.finish.pl/konkursy.

 

< Powrót