REGULAMIN PROMOCJI

 Konkurs - Nagrody - Regulamin Promocji - Zasady Promocji

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Finish zabłyśnij i wygraj”

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Finish zabłyśnij i wygraj” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest Kropka Bordo Sp. z. o. o. ul. Woziwody 44, 02-908 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320179, NIP: 525 244 33 08, REGON 141653900 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, jak również podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na cele związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, spełniająca jednocześnie pozostałe warunki określone w Regulaminie (zwany dalej „Uczestnikiem”), która na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokona zakupu za minimum 25 złotych  w czasie trwania konkursu zakupu produktów z linii Finish All in 1 Max oraz Finish Quantum Max.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski , z zastrzeżeniem, że data / godzina na paragonie fiskalnym nie może być wcześniejsza niż 00:01 01.09.2015 ani późniejsza niż 23:59 dnia 31.10.2015 r.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.finish.pl oraz w czasie trwania Konkursu siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 9:30 – 16:00.
 6. Konkurs zaczyna się 01.09.2015 r., a kończy w dniu 31.01.2016 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń do Konkursu od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.10.2015 r.
 7. Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpoczyna się 01.09.2015 r. i trwa do 31.10.2015 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 4 powyżej. Produkty objęte Konkursem, zgodnie z §2 pkt 1, dostępne są w sprzedaży również poza terminem Konkursu, przy czym zakup przed 01.09.2015 r. lub po 31.10.2015 r. nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgodnie z §2 pkt 1, zgłoszenie udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych jest Organizator.
 9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 12. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych  (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2015roku do dnia 31.10.2015 roku do godz. 23:59:59:

a)              dokonać jednorazowego zakupu za min 25 zł produktu z linii marki Finish All in 1 Max lub Finish Quantum Max;

b)             wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie: „Jak na długo zachować połysk naczyń?”;

c)              przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wysłanie pod numer 70068 wiadomości SMS wg schematu FIN.ODPOWIEDŹ NA PYTANIE KONKURSOWE; serwis SMS jest dostępny od godziny 00:00:00 dnia 01.09.2015roku do dnia 31.10.2015 roku do godz. 23:59:59, koszt przesłania SMSa wynosi 0,50 zł / 0,62 zł z VAT; opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe; w odpowiedzi Uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia; maksymalna długość SMSa wynosi 160 znaków ze spacjami; Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przesłania wiadomości dłuższej niż 160 znaków, może ona zostać uznana przez system za błedną;

d)             zachować oryginał dowodu zakupu produktu objętego Konkursem (paragon fiskalny lub faktura VAT na osobę fizyczną, zwane dalej „paragon” lub „paragon fiskalny”) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, pod warunkiem, że data i godzina na dowodzie zakupu nie jest późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia do Konkursu.

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach Konkursu Organizator przewidział 183 równorzędnych nagród – po 3 nagrody dziennie, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.
 2. Jeden paragon dokumentujący produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Zakup wielokrotności produktów potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 pkt 1 (dokonując kolejnego zakupu produktu objętego konkursem).

 

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

 

 1. Organizator przewiduje w Konkursie 183 (sto osiemdziesiąt trzy) nagrody w postaci 4 kieliszków firmy Villeroy&Boch o wartości rynkowej 196,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 22,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100), przeznaczoną na pokrycie należnego podatku dochodowego. Łączna wartość pojedynczej nagrody głównej to
  218,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście złotych 00/100).
 2. Łączna wartość nagród rzeczowych w Konkursie wynosi 35.868,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).
 3. Suma dodatkowych nagród pieniężnych w wysokości 4026,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 00/100), zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagrody.
 4. Komisja na bieżąco, nie później jednak niż do dnia 13.11.2015 r., spośród zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 pkt 1 dokona wyboru 3 najciekawiej wykonanych zadań konkursowych w każdym z dni Konkursu. Wybrane 3 zgłoszenia z każdego dnia są pretendowane do nagrody w kolejności wyboru od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej. Komisja wybierze również  po 5 zgłoszeń każdego dnia, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej).
 5. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)              oryginalność wykonania zadania

b)             pomysłowość

c)              słownictwo i stylistykę

 1. Weryfikacja laureatów:

a)              Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu 5 dni roboczych od posiedzenia Komisji, nie później niż do 20.11.2015 r. telefonicznie na numer, z którego dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie www.finish.pl, którego treść jest Załącznikiem do niniejszego regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, pod który zostanie wysłana nagroda) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu Konkursu. Potwierdzenie zakupu i wypełnione oświadczenie należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Kropka Bordo Sp. z. o. o. ul. Woziwody 44, 02-908 Warszawa z dopiskiem „Finish zabłyśnij i wygraj”, w ciągu 7 dni od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłki przesłane z datą późniejszą niż wynikająca z powyższego nie będą brane pod uwagę.

b)             Organizator w celu powiadomienia Uczestnika podejmie 3 próby połączenia telefonicznego na numer, z którego dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie, w odstępach nie krótszych niż 30 minut i nie dłuższych niż 2 godziny. W przypadku nieudanej próby połączenia Organizator podejmuje próbę kontaktu ze zwycięzcami rezerwowymi, zgodnie z kolejnością umieszczenia ich na liście rezerwowej. W przypadku nieudanej próby połączeń ze wszystkimi zwycięzcami rezerwowymi nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

c)              Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości lub inny komunikat świadczący o niedostępności), połączenie z inną osobą niż zwycięzca lub zwycięzca rezerwowy.

d)             Lista zwycięzców rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby powiadomienia telefonicznego o wygranej.

 1. Uczestnik traci prawo do nagrody jeśli nie spełni jakiegokolwiek z warunków Regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych, nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu (np. wysyłka nagród).
 2. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 11.12.2015 r.

 

§4 Reklamacje

 

 1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 11.01.2016 r. na adres  Kropka Bordo Sp. z. o. o. ul. Woziwody 44, 02-908 Warszawa z dopiskiem „Finish zabłyśnij i wygraj”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego Uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż11.01.2016 r. nie będą brane pod uwagę.
 2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 31.01.2016 r.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
 2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin dostępny jest na www.finish.pl
 4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Do Probrania